Plattform 2022-2026


Funktionsrätt

Funktionsrätt Östergötland arbetar för att alla människor ska kunna utkräva sin funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. 

Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrättsperspektivet ska integreras i alla samhällsområden och kan inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom särlösningar.