Valet 2018

Plattform Valet 2018

Funktionsrätt Östergötland arbetar för att alla människor ska kunna utkräva sin funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de defineras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För personer med funktionsnedsättning finns en rad olika hinder i samhället som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten. Det vill vi ändra på.

Funktionsrättsperspektivet ska integreras i alla politik- och samhällsområden och kan inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom särlösningar. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering i alla sammanhang. 

Plattform inför valet 2018