Valet 2018

Plattform för påverkansarbete valet 2018.

Funktionsrätt Östergötland arbetar för att alla människor ska kunna utkräva sin funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de defineras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.- Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag!

- Skapa flera jobb

- Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta

- Skolan ska fungera för alla elever

- Patienter i Östergötland behöver starkare rättigheter

- Återupprätta LSS intentioner

- Universell utformning

- Samverkan

 

I PDF-filen finner du Funktionsrätt Östergötlands 
Plattform valet 2018.  
 

 

                                      

Plattform valet 2018